Piotr Hetman - Komornik w Szydłowcu

Kancelaria Komornicza nr I w Szydłowcu

Komornik Sądowy wykonuje zawód zaufania publicznego, obowiązany jest on do postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i swoim sumieniem, złożonym ślubowaniem oraz przyrzeczeniem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wykazywania się należytą rzetelnością i sumiennością, kierowania się zasadami uczciwości, godności, honoru oraz do dochowania tajemnicy prawnie chronionej.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych Komornikom powierza się następujące zadania:
 

Poza powyższym, Komornik w Szydłowcu:

  • - na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 ind.1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru
    i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  • -na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • - sporządza protokół stanu faktycznego;
  • - na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
Obszar działania tutejszego komornika określa zakładka „właściwość".
 
 

Komornik Szydłowiec Piotr Hetman

Aktualne Licytacje