Piotr Hetman - Komornik Szydłowiec

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu zadań, komornik sądowy kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji, co oznacza m.in, iż jest on gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego bądź innego należy złożyć podpisany wniosek (przykładowe formularze do pobrania znajdują się w zakładce „ do pobrania) wraz z tytułem wykonawczym bądź innym dokumentem stanowiącym podstawę do podjęcia czynności. Zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i inny składa się Komornikowi w formie pisemnej albo ustnie do protokołu. Wniosek może również zostać złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wniosek może złożyć sam wierzyciel lub jego pełnomocnik. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Kancelaria powstała w 2018 r. W pracy mojej kancelarii kładę nacisk na skuteczność, rzetelność oraz poszanowanie praw stron oraz uczestników prowadzonych postępowań. W tym celu kancelaria korzysta z szeregu systemów teleinformatycznych, które zapewniają szybką, sprawną wymianę informacji. Wychodząc naprzeciw stronom postępowania kontakt z kancelarią możliwy jest drogą listowną, telefoniczną, mailową oraz osobiście w kancelarii.

Kancelaria mieści się w Szydłowcu, a jej dokładny adres to: ul. Rynek Wielki 16, 26-500 Szydłowiec.

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia Państwu najważniejszych informacji o funkcjonowaniu kancelarii, charakterystyce prowadzonych spraw, planowanych licytacjach oraz umożliwienia bezpośredniego kontaktu z kancelarią. Wierzyciel może uzyskać kompleksową wiedzę na temat prowadzonych postępowań, dostępnych systemów informatycznych stosowanych
w kancelarii oraz pobrać dokumenty, które są niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania. Dłużnicy mogą znaleźć tu informacje o godzinach pracy kancelarii i możliwości osobistego kontaktu z komornikiem, celem ustalenia warunków spłaty zadłużenia oraz o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
Kancelaria w Szydłowcu w celu optymalizacji podejmowanych działań korzysta z wielu systemów informatycznych usprawniających pracę, przy pomocy których szybko i wiarygodnie można ustalić konkretne składniki majątku dłużnika. Komornik Sądowy Piotr Hetman wykorzystuje następujące narzędzia i systemy teleinformatyczne:
logo_puezus

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

System umożliwiający pozyskanie przez komornika informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez dłużnika świadczeń, jego aktualnych adresów zamieszkania oraz innych danych teleadresowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji. Odpowiedź na skierowane zapytanie zostaje udzielona po kilku dniach.
EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd)

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala niezwłocznie skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji, a komornik niemal natychmiast może podjąć czynności w celu wyegzekwowania zasądzonych należności.

logo_ognivo

OGNIVO

Zajęcie rachunków bankowych dłużnika jest podstawowym i najczęściej stosowanym sposobem egzekucji. System pozwala na uzyskanie informacji o posiadanych przez dłużnika rachunkach w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych oraz SKOK-ach nawet w ciągu kilku minut po skierowaniu zapytania.
cepik

CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Po skierowaniu zapytania system pozwala uzyskać informacje o pojazdach będących własnością lub współwłasnością dłużnika, danych adresowych właściciela, ważności polisy OC, pełnych danych ewentualnych współwłaścicieli oraz informacji o dacie zbycia pojazdu, od razu po skierowaniu stosownego zapytania.

sisp

System Informacji REGON

Usługa pozwalająca na weryfikację danych numerycznych i adresowych dłużnika, minimalizująca ryzyko pomyłek co do osoby dłużnika oraz możliwością ustalenia danych niebędących wcześniej w posiadaniu wierzyciela, a wymiernie przyczyniających się do skutecznej egzekucji.
CEIDG

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Elektroniczny dostęp do Ewidencji Działalności Gospodarczej daje komornikowi sądowemu możliwość natychmiastowego uzyskania informacji na temat prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej, miejsc jej prowadzenia, jego numeru PESEL oraz rodzajów działalności gospodarczej przez dłużnika.

Rejestr Zastawów

Rejestr Zastawów

Elektroniczne skierowanie zapytania do rejestru zastawów pozwala organowi egzekucyjnemu ustalić, czy na konkretnym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy oraz czy osoba dłużnika figuruje w rejestrze jako zastawca.
logo-ms

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

System pozwalający komornikowi na odnalezienie nieruchomości należących do dłużnika natychmiast po wysłaniu zapytania. W połączeniu z możliwością skierowania wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego możliwe jest wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu wyegzekwowania roszczenia objętego tytułem wykonawczym.